/Ak?ll? Bina Yönetim Sistemleri (IBM’in haz?rlad???) Global Endüstri Trendleri, Kalk?nma Tarihi, Bölgesel Bak??, Pay Tahmini, Gelir, Sanayi Ara?t?rma Raporu
http://isci365.com

Ak?ll? Bina Yönetim Sistemleri (IBM’in haz?rlad???) Global Endüstri Trendleri, Kalk?nma Tarihi, Bölgesel Bak??, Pay Tahmini, Gelir, Sanayi Ara?t?rma Raporu

Küresel Ak?ll? Bina Yönetim Sistemleri (IBM’in haz?rlad???) pazar? 2020 ara?t?rma raporu, pazar büyüklü?ü, pay?, e?ilimler, büyüme, maliyet yap?s?, kapasite, gelir ve 2025 tahmini ile ilgili bilgiler sa?lar. Rapor, küresel Ak?ll? Bina Yönetim Sistemleri (IBM’in haz?rlad???)’n?n mevcut piyasa durumu, tarihi ve beklenen gelece?ine ili?kin ayr?nt?l? bir genel bak?? sunar. Market. Bu rapor, Ak?ll? Bina Yönetim Sistemleri (IBM’in haz?rlad???) endüstrisinin kapsaml? kantitatif analizleridir ve pazar büyümesini ve etkinli?ini art?rmak için Stratejiler olu?turmak için veri sa?lar.

Raporun örnek bir kopyas?n? ?u adresten edinin: – www.industryresearch.biz/enquiry/request-sample/16364617

Raporun 2.4. Bölümünde, COVID-19’un uzun ve k?sa vadedeki etkisine ili?kin perspektiflerimizi payla??yoruz. Bölüm 3.4’te, özellikle pazarlama kanallar? için krizin sanayi zinciri üzerindeki etkisini sunuyoruz. 8-13. Bölümlerde, ülke çap?nda hükümetin zaman?nda sanayi ekonomik canland?rma plan?n? güncelliyoruz.

5. Bölümde ele al?nan küresel Ak?ll? Bina Yönetim Sistemleri (IBM’in haz?rlad???) pazar?n?n kilit oyuncular?:
Honeywell International Inc.
Johnson Controls International PLC
Bajaj Electricals
Ingersoll-Rand PLC
Buildingiq, Inc.
Delta Controls
United Technologies Corp.
Schneider Electric SE
Bosch Security
Gridpoint, Inc.
Distech Controls Inc.
Siemens AG
Crestron Electronics, Inc.
IBM Corporation

Rapor ayr?ca önde gelen ?irketlerin i? stratejilerini de içeriyor. Rapor, önde gelen pazar ?irketlerinin küresel pazar üzerindeki etkisinin bir özetidir ve buna ek olarak, bu ?irketlerin tahmin dönemindeki tahmini performanslar?n? listelemektedir.

Bu raporu sat?n almadan önce sorular?n?z? sorun veya payla??n – www.industryresearch.biz/enquiry/pre-order-enquiry/16364617

Bölüm 6’da, türler temelinde, 2015’ten 2025’e kadar olan Ak?ll? Bina Yönetim Sistemleri (IBM’in haz?rlad???) pazar? öncelikle ?u ?ekilde ayr?lm??t?r:
Tesis Yönetimi
Güvenlik Yönetimi
Enerji yönetimi
Acil Durum Yönetimi
Altyap? Yönetimi

Bölüm 7’de, uygulamalar baz?nda 2015-2025 Ak?ll? Bina Yönetim Sistemleri (IBM’in haz?rlad???) pazar? ?unlar? kapsamaktad?r:
yerle?im
Ticari
Sanayi

Co?rafi olarak, a?a??daki bölgelerin tüketim, gelir, pazar pay? ve büyüme oran?n?n ayr?nt?l? analizi, tarihi ve tahmini (2015-2025) Bölüm 8-13’te ele al?nm??t?r:
Kuzey Amerika (Bölüm 9’da ele al?nmaktad?r): Amerika Birle?ik Devletleri, Kanada, Meksika
Avrupa (10. Bölümde kapsanmaktad?r): Almanya, ?ngiltere, Fransa, ?talya, ?spanya, Rusya, Di?erleri
Asya Pasifik (Bölüm 11’de ele al?nmaktad?r): Çin, Japonya, Güney Kore, Avustralya, Hindistan
Güney Amerika (Bölüm 12’de ele al?nmaktad?r): Brezilya, Arjantin, Kolombiya
Orta Do?u ve Afrika (Bölüm 13’te Kapsanmaktad?r): BAE, M?s?r, Güney Afrika

Raporun Örnek PDF’sini al?n: www.industryresearch.biz/enquiry/request-sample/16364617

TOC’den Temel Noktalar:
1 Pazara Genel Bak??
1.1 Ara?t?rman?n Amaçlar?
1.2 Ak?ll? Bina Yönetim Sistemleri (IBM’in haz?rlad???)’ya Genel Bak??
1.3 Çal??man?n Kapsam?
1.4 Çal??man?n Metodolojisi
1.5 Ara?t?rma Veri Kayna??

2 Yönetici Özeti
2.1 Pazara Genel Bak??
2.2 ?? Ortam? Analizi
2.2.1 Küresel COVID-19 Durumu ve Ekonomiye Genel Bak??
2.2.2 COVID-19 Salg?n?n?n Ak?ll? Bina Yönetim Sistemleri (IBM’in haz?rlad???) Sanayi Geli?imine Etkisi

3 Endüstri Zinciri Analizi
3.1 Ak?ll? Bina Yönetim Sistemleri (IBM’in haz?rlad???) Analizinin Upstream Hammadde Tedarikçileri
3.2 Ba?l?ca Oyuncular Ak?ll? Bina Yönetim Sistemleri (IBM’in haz?rlad???)
3.3 Ak?ll? Bina Yönetim Sistemleri (IBM’in haz?rlad???) ?malat Maliyet Yap?s? Analizi
3.4 Ak?ll? Bina Yönetim Sistemleri (IBM’in haz?rlad???)’n?n Pazar Distribütörleri
3.5 Ak?ll? Bina Yönetim Sistemleri (IBM’in haz?rlad???) Analizinin Büyük Alt Al?c?lar?
3.6 Endüstri Zinciri Perspektifinden Covid-19’un Etkisi
3.7 Bölgesel ?thalat ve ?hracat Kontrolleri Uzun Süre Var Olacakt?r

4 Global Ak?ll? Bina Yönetim Sistemleri (IBM’in haz?rlad???) Pazar?, Türüne Göre
4.1 Tür 1
4.2 Tip 2
4.3 Tip 3
4.4 Global Ak?ll? Bina Yönetim Sistemleri (IBM’in haz?rlad???) Fiyat Analizi

5 Ak?ll? Bina Yönetim Sistemleri (IBM’in haz?rlad???) Market, Uygulamaya Göre
5.1 Alt Pazara Genel Bak??
5.2 Uygulama 1
5.3 Uygulama 2

6 Amerika Birle?ik Devletleri
7 Avrupa
8 Çin
………………………… ..
12 Rekabet Ortam?
12.1 ?irket 1
12.1.1 ?irket 1 ?irket Ayr?nt?lar?
12.1.2 1. ?irket Üretim, De?er, Fiyat, Brüt Kar Marj? 2015-2020
12.2 ?irket 2
12.2.2 ?irket 2 ?irket Ayr?nt?lar?
12.2.3 ?irket 2 Üretim, De?er, Fiyat, Brüt Kar Marj? 2015-2020
12.3 ?irket 3
12.3.1 ?irket 3 ?irket Ayr?nt?lar?
12.3.2 3. ?irket Üretim, De?er, Fiyat, Brüt Kar Marj? 2015-2020
………………………… ..
Devam etti………
Bu raporu sat?n al?n (Tek kullan?c?l? lisans için Fiyat 3500 USD) – www.industryresearch.biz/purchase/16364617